چهارپهلو وگردصنعتی (تسمه,چهارپهلو,گرد,میلگردصنعتی وفولادی)

تسمه های آهنی و فولادی به صورت چهار پهلو و گرد ساخته می شوند که هرکدام کارایی های خاص خود را در صنایع مختلف دارند و به صورت ساده و ماشین کاری شده عرضه می شوند.