اتصالات (Fitting)

اتصالات انواع مختلفی دارد که هر یک در سیستم لوله کشی، مربوط به کار خاصی است که در ادامه شرح داده می شود.

از مهمترین اتصالات می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱-    Elbow یا زانویی :

زانویی ها به منظور تغییر جهت مسیر به کار می روند. از انواع زانویی ها، همانطور که در شکل آمده است، از انواع زانویی می توان به نوع  º۴۵، º۹۰ و º۱۸۰ اشاره کرد.

۲-      Cap یا سرپوش :

به منظور انسداد در خط جریان از آن استفاده می شود.

۳-    Tee یا سه راهی :

به منظور انشعاب گرفتن از خط جریان از سه راهی استفاده می شود که ممکن است بسته به نیاز قطر سری که انشعاب است کوچکتر یا مساوی دو سر دیگر باشد.

۴-    Reducer یا کاهنده :

برای جاهایی که احتیاج به تغییر قطر باشد از این اتصال استفاده می شود که در دو نوع هم مرکز و ناهم مرکز وجود دارد.

اتصالات می توانند به روش های مختلفی به هم متصل شوند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- Butt welding fitting یا اتصال جوشی لب به لب

۲- socket یا اتصالات سوکتی

۳- اتصالات رزوه ای، که به صورت پیچ می توان اتصال را نصب کرد.