شیر آبنما

فلنج گلودارhttp://parsfoulad.com

پروفیل

توری استنلس استیلparsfoulad.com

توری استنلس استیل

فلنج گلودارhttp://parsfoulad.com
فلنج گلودارhttp://parsfoulad.com
فلنج گلودارhttp://parsfoulad.com

لوله داربستی

فلنج گلودارhttp://parsfoulad.com

لوله جدار چاه

فلنج گلودارhttp://parsfoulad.com

ورق A516