corner

نبشی چیست؟

نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار میرود.

جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های بار بر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون و هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود.

انواع نبشی:

1- گرم نوردیده (LEG ANGLE) :

محصولی است از نورد گرم فولاد با مقطع L شکل که از دو بال عمود بر هم تشکیل می شود.

به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی طبقه بندی می شوند.

این نوع محصول به فابریک نیز مرسوم است و مطابق با استانداردهای DIN1022,DIN1028,EN10056 تولید می شود.

2-بال مساوی لبه گرد (EQUAL LEG ANGLE) :

نبشی هایی که پهنای بال آنها باهم برابر و لبه بالها کمانی شکل باشد.

نمره نبشی بال مساوی :

متشکل از دو عدد است که عدد اول معرف پهنای بال و عدد دوم معرف ضخامت بال نبشی برحسب میلیمتر می باشد.

بعنوان مثال نبشی که اندازه بال های آن 30 میلیمتر و ضخامت آن نیز 3 میلیمتر است بدین صورت 30×3)) نشان داده می شود.

3-بال مساوی لبه تیز :

نبشی هایی که پهنای بال آنها باهم برابر و لبه بالها تیز یا مربعی شکل باشد.

4-بال نامساوی لبه گرد (UNEQUAL LEG ANGLE) :

پهنای بال های آنها باهم برابر نباشد و لبه بالها کمانی شکل باشد.

نمره بال نامساوی :

متشکل از سه عدد است که عدد اول و دوم معرف پهنای بال و عدد سوم معرف ضخامت بال نبشی برحسب میلیمتر می باشد.

بعنوان مثال نبشی که اندازه بال های آن 30 و 60 میلیمتر و ضخامت آن نیز 5 میلیمتر است بدین صورت (60×30×5) نشان داده می شود.