فولاد SPK یا SPECIAL K یکی ازفولادهای ابزاری سردکار است

ساخت تیغه های برش,ابزارهای خان کشی,قالب های پانچ وپولک زنی وابزارهلایی که باآن ها عمل شکل دهی سرد صورت می گیرد.

هم چنین فولادSPK رابه عنوان یک فولاددارای سختی بالا می شناسند و به علت داشتن کروم بالا مقاومت به سایش قابل قبولی دارد.

عملیات حرارتی فولاد معمولآ دردمای ۹۳۰ درجه سانتی گراد جهت سخت کاری فرگوته انجام می شود.

درطبقه بندی فولادهای سردکارعلاوه برفولادهای SPK می توان به فولاد کاربردی دیگر با نام فولاد آموتیت اشاره کرد

فولاد آموتیت AMUTITS به شماره استاندارد ۱٫۲۵۱۰ و با داشتن عناصر وانادیوم و تنگستن علاوه برخواص یادشده در فولاد SPK ویژگی های منحصربه فردی دارد.

فولاد آموتیت رابه عنوان فولادی برنده و مقاوم به سایش می شناسند.

عملیات حرارتی فولاد معمولآ دردمای ۹۳۰ درجه سانتی گراد جهت سخت کاری فرگوته انجام می شود.

درطبقه بندی فولادهای سردکارعلاوه برفولادهای SPK می توان به فولادکاربردی دیگر با نام فولادآموتیت اشاره کرد فولاد آموتیت AMUTITS به شماره استاندارد ۱٫۲۵۱۰ و با داشتن عناصر وانادیوم  و تنگستن علاوه بر خواص یاد شده در فولاد SPK ویژگی های منحصربه فردی دارد. فولاد آموتیت را به عنوان فولادی برنده ومقاوم به سایش می شناسند.

عملیات حرارتی فولاد معمولآ در دمای ۹۳۰ درجه سانتی گراد جهت سخت کاری فرگوته انجام می شود.

MATRIAL%
C2,25 – 2
Si0,4 – 0,1
S0,03
P0,03
Mn0,15 – 0,45
Cr11-12
W0,6-0,8
آلمان ( DIN)1,2436
زارشتالRCC EXTRA
SYMBOL DINX210CRW12
سوئد(2312) XW5
POLDISP2002
بهلر ( قدیم)SPKR
بهلر ( جدید )K107
ایتالیاX215CRW121KU