فولاد CK45
 فولادی است که در ساخت محورپمپها,شفتهای تراشکاری ومیل لنگهای صنعتی مورداستفاده قرارمی گیرد وبه علت کم بودن مقدارکروم درمقابل زنگ زدگی وخوردگی مقاومت کمتری دارد.
با توجه به استفاده گسترده فولادهای فریتی – پرلیتی در کاربردهای صنعتی، بهینه سازی خواص آنها یکی از موضوعات مهم درصنعت می باشد

فولاد CK45 در اجزا با چقرمگی بالا در خودرو و هواپیما مانند سگدست، اکسل شاتون، میل لنگ، چرخدنده کوچک، تسمه وتراشکاری کاربرد فراوان دارد.
علاوه براین موارد فولاد فوق در صنایع نفت به عنوان مته های حفاری کاربرد خاص دارند.

موارد کاربرد فولاد CK45

با توجه به استفاده گسترده فولادهای فریتی – پرلیتی در کاربردهای صنعتی، بهینه سازی خواص آنها یکی از موضوعات مهم درصنعت می باشد.
فولاد CK45 در اجزا با چقرمگی بالا در خودرو و هواپیما مانند سگدست، اکسل شاتون، میل لنگ، چرخدنده کوچک، تسمه وتراشکاری کاربرد فراوان دارد.
علاوه براین موارد فولاد فوق در صنایع نفت به عنوان مته های حفاری کاربرد خاص دارند.