یک ” تَه کوب” (Stub End )همیشه با یک فلنج کف رینگ (Lap Joint Flange) به عنوان یک فلنج پشتیبان استفاده میگردد.

ته کوب یکی از اتصالات فلنج بوده که در فشارهای پایین و و غیر حساس کاربرد دارد و یکی از شیوه های ارزان بند و بست فلنج ها میباشد. همانطور که گفته شد در سیستم های لوله کشی استینلس استیل، برای مثال یک فلنج کربن استیل می تواند بکار گرفته شود زیرا آنها با سیال تماس پیدا نمیکنند.

ته کوب ها Stub Ends تقریبا در همه سایز های لوله در دسترس میباشند. ابعاد و رواداری های ابعادی Stub Ends ها در استاندارد ASME B.16.9 شرح داده شده اند. و ته کوب های سبک وزن مقاوم در برابر خوردگی در استاندارد MSS SP 43 تعریف شده اند.