اکچیتورپنوماتیک چیست؟
اکچیتورپنوماتیک چیست؟

تولید هوای فشرده انتخاب اکچویتورهای پنوماتیک نسبت به اکچویتورهای برقی اکچیتورپنوماتیک انرژی هوای فشرده رابه حرکت دورانی و یاخطی تبدیل می کند

بدین ترتیب بانصب این اکچیتورهابرروی شیرهایی که به صورت دستی عمل می کنند وباداشتن منبع تولید هوای فشرده می توان این شیرها راتوسط انرژی

بادکنترل کرد.

همچنین میتوان با نصیب شیر برقی نامور بر روی اکچویتور بادی، این اکچویتورها و در نهایت شیرها را به صورت برقی کنترل کرد. در صورت داشتن منبع تولید

هوای فشرده انتخاب اکچویتورهای پنوماتیک نسبت به اکچویتورهای برقی به دلیل هزینه پایینتر مقرون به صرفه تر خواهند بود این اکچیتورها می توانندبه دو

صورت فنربرگشت دار و بدون فنربرگشت باشند.

نحوه عمل کرد اکچیتورهای پنوماتیک:

این اکچیتورها براساس گشتاور تولیدی تقسیم بندی می شوند برای انتخاب اکچیتور سایزشیری و همچنین فشارسیال درون خط مدنظرباشند درصورت نصب

پوزیشنر نیزبرروی آنها بااستفاده ازسیگنال آنالوگ می توان شیررا به صورت درصدی کنترل کرد.به این شیرها شیربادی نیزاطلاق می شود.

جهت سفارش اکچیتور چه پارامترهایی را باید تعیین کرد :

قدرت گشتاورموردنیاز

سایزشیری که برروی آن اکچیتورنصب میگردد.

نوع شیری که برروی آن اکچیتور نصب می شود مثل شیرپروانه ای,توپی و…

Single or daube acting

وجود شیر برقی نامور برای انتخاب اکچیتور سایزشیری و همچنین فشارسیال درون خط مدنظر باشند درصورت نصب پوزیشنر نیزبرروی آنها با استفاده از سیگنال

آنالوگ می توان شیررا به صورت درصدی کنترل کرد.به این شیرها شیربادی نیزاطلاق می شود.

جهت سفارش اکچیتور چه پارامترهایی را باید تعیین کرد:

۱-قدرت گشتاورموردنیاز

۲-سایزشیری که برروی آن اکچیتورنصب میگردد.

۳-نوع شیری که برروی آن اکچیتور نصب می شود مثل شیرپروانه ای,توپی و…

۴-Single or daube acting

۵-وجودشیربرقی نامور

اکچیتورپنوماتیک انرژی هوای فشرده رابه حرکت دورانی ویاخطی تبدیل می کند بدین ترتیب بانصب این اکچیتورهابرروی شیرهایی که به صورت دستی عمل می

کنند وباداشتن منبع تولید هوای فشرده می توان این شیرها راتوسط انرژی بادکنترل کرد.

اکچیتورپنوماتیک انرژی هوای فشرده رابه حرکت دورانی ویاخطی تبدیل می کند