آلیاژ اینکونل یکی از آلیاژهای تاثیرگزار در صنعت آلیاژ می باشد که شامل اینکونل ۶۰۰,اینکونل ۶۲۵, اینکونل ۷۱۸ اینکونل ۶۰۱ اینکونل ۷۵۰

و غیره می باشد.

آلیاژ اینکونل درمصارف خوردگی بسیار کار آمد و پر استفاده می باشد.

اینکونل ازفلزپایه نیکل ۸۰% کروم ۱۵% ومقداری آهن حدود ۵%تشکیل شده است که به عنوان خوردگی دردماهای بالا کاربرد فراوان دارد.

ازجمله مصارف آلیاژاینکونل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • صنایع پتروشیمی وراکتورها وهمچنین سیالهای متصاعدکننده گازهای ترش مانند گاز گوگرد باغلظت بالا
  • شیرآلات واتصالات بافشاربالا وخوردگی بالا درتانکرها وغیره
  • استفاده درتیغه های توربین های گازی
  • استفاده درمحفظه احتراق درتوربین ها وموتورهای جت
  • استفاده درصنایع خودروسازی وهواپیمایی
  • استفاده درصنایع مهمات واسلحه سازی و…

عملکرد اینکونل به گونه ای است که اصلی ترین خاصیت آن عدم خوردگی دردماهای بالا ومحیط می باشد.

به گونه ای که دردمای بالا لایه ای محافظ برسطح فلز تشکیل شده و به علت خنثی بودن درمقابل اکسیداسیون غیرقابل تحلیل میگردد.

این امر باعث پایداری بالا درمقابل خوردگی دردمای بالا می باشد. به طورکلی این آلیاژازخانواده محلول جامدبین نشین نیکل NI و کروم CR می باشد.

قابل ذکراست که این آلیاژبه نام های INCO,و INCONEL نیزخوانده می شود نامهای تجاری دربازاروصنعت رایج برای اینکونل به شرح زیر می باشد:
۱- INCONEL 625
۲- CHRONIN625
۳- ALTEMP 625
۴- HAYNES 625