ورق توری استنلس استیل یامش استیل:

ورق توری استیل یا مش استیل ، در صنعت و همچنین صنایع غذایی از توری استیل یا توری مش استیل استفاده های گسترده ای صورت میگیرد که یکی از آنها استفاده از توری مش استیل یا مش استنلس استیل به عنوان صافی جهت عدم عبور ناخالصی ها میباشد . بنابر نوع سیال و دمای محیط و میزان خورندگی سیال از مش استیل 316 ( توری استیل 316 ) و یا توری استیل 304 ( مش استیل 304 )  استفاده میگردد

ورق توری استیل یا مش استیل
انواع مش استنلس استیل از لحاظ مشخصات و ابعادی بر حسب میکرون و میلیمتر اندازه گیری میشوند و در هنگام تولید ورق توری استیل یا مش استیل به دو فاکتور ضخامت مفتول و چشمه یا چشمی آن در سانتیمتر مربع یا اینچ مربع مورد توجه واقع میگردد و همین امر در قیمت گذاری توری مش استنلس استیل دخیل میباشد

با استفاده از جدول زیر می توانید مقیاس های روزنه های توری را به یکدیگر تبدیل نمایید.
U.S. MESH
مش  INCHE
اینچ  میکرون
MICRONS  MILLIMETERS
میلیمتر
3  0.2650  6730  6.730
4  0.1870  4760  4.760
5  0.1570  4000  4.000
6  0.1320  3360  3.360
7  0.1110  2830  2.830
8  0.0937  2380  2.380
10  0.0787  2000  2.000
12  0.0661  1680  1.680
14  0.0555  1410  1.410
16  0.0469  1190  1.190
18  0.0394  1000  1.000
20  0.0331  841  0.841
25  0.0280  707  0.707
30  0.0232  595  0.595
35  0.0197  500  0.500
40  0.0165  400  0.400
45  0.0138  354  0.354
50  0.0117  297  0.297
60  0.0098  250  0.250
70  0.0083  210  0.210
80  0.0070  177  0.177
100  0.0059  149  0.149
120  0.0049  125  0.125
140  0.0041  105  0.105
170  0.0035  88  0.088
200  0.0029  74  0.074
230  0.0024  63  0.063
270  0.0021  53  0.053
325  0.0017  44  0.044
400  0.0015  37  0.037