تسمه آهنی,تسمه استیل

تسمه

 در بارهای سنگین که نیروی کشش بسیار زیادی به آنها وا…