مانومترچیست؟

  مانومتر چه وسیله ای است ؟ مانومتر (manometer) وسیله ای است ب…
parsfoulad.com

ته کوب چیست ؟

یک ” تَه کوب” (Stub End )همیشه با یک فلنج کف رینگ (Lap Joint Flange) به عنوان یک فلنج پشتیبان استفاده میگردد.
ورق های شادولاینwww.parsfoulad.com

مانومتر چیست؟

گریتینگhttp://parsfoulad.com

گریتینگ چیست؟