تصویر مقاله سردنده

سردنده جوشی چیست؟
سردنده جوشی مانیسمان قطعه ای فولادی است که یک سر آن لوله معمولی بوده و سر دیگر دارای رزوه میباشد. از سردنده ها عموما برای اتصال شیرآلات به انتهای خط لوله استفاده میشود به این صورت که طرف صاف سردنده به انتهایخط لوله جوشی میخورد و محکم و ثابت میشود سپس شیر از طرف رزوه به سر دنده متصل میشود. از سردنده جوشی مانیسمان در صنایع غدایی, لوله کشی, کشتی سازی و… استفاده میشود.

سردنده لوله گاز مانیسمان چگونه ساخته میشود؟
در تولید سردنده جوشی مانیسمان ابتدا یک قطعه لوله مانیسمان را برش میدهند سپس یک سر قطعه را طی عملیات حدیده کاری دارای رزوه میکنند. قیمت سردنده جوشی مانیسمان با لوله مانیسمان رابطه مستقیم دارد.

دو سردنده چیست؟
دوسر دنده قطعه ای است که دو سر آن دارای رزوه میباشد. دو سر دنده به علت شکل ساخت در دسته اتصالات جوشی قرار نمیگیرد و برای اتصال به لوله از جوش استفاده نمیشود.

تصویر سردنده
تصویر مقاله سردهنده و انواع آن