راه های ارتباطی

تلفن : ۶۶۳۰۷۷۱۶ – ۶۶۳۰۷۳۸۴

فکس :۶۶۱۳۴۷۲۳

ایمیل : Parsfoulad@gmail.com

مدیرعامل : علی برزگر