لوله های آلیاژی A335-A333

لوله های آلیاژی استاندارد لوله ASTM A333 مربوط به لوله‌های بدون درز و درزدار (جوشی) با آنالیز فولاد آلیازی و یا کربنی می‌باشد.

کاربرد لوله های آلیاژی لوله‌ها در دماهای پایین است. لوله های آلیاژی در چندین گرید مختلف تولید می‌شوند.

لوله‌ها در دوگروه درزدار و بدون درز تولید می‌شوند. در لوله‌های درزدار از فیلرمتال استفاده نمی‌شود
تمامی لوله‌های درزدار و بدون درز باید طی یک فرایند عملیات حرارتی تولید شده و نرمالایز می گردند

حداکثر مقدار تنش قابل تحمل در لوله‌های ASTM A333 به شرح زیر می‌باشد:

TENSILE STRENGTH MIN :GRADE1=MPA.415 PSI.60.000
TENSILE STRENGTH MIN :GRADE3=MPA.450 PSI.65.000
TENSILE STRENGTH MIN :GRADE6=MPA.380 PSI.55.000

مواردکاربرد وتنوع جنس این نوع ازلوله ها عبارت است :
لوله A335-P11 برای محدوده دمایی ۴۰۰ ̴۴۷۰ ᵒC
لوله A335-P22 برای محدوده دمایی ۴۸۰ ̴۵۵۰ᵒ C (هدرهای اصلی بخار)
لوله A335-P91 برای محدوده دمایی ۵۰۰ ̴۵۶۰ᵒ C