فولاد SPK چیست؟

فولاد SPK یا SPECIAL K یکی ازفولادهای ابزاری سردکار است

ساخت تیغه های برش,ابزارهای خان کشی,قالب های پانچ وپولک زنی وابزارهلایی که باآن ها عمل شکل دهی سرد صورت می گیرد.

هم چنین فولادSPK رابه عنوان یک فولاددارای سختی بالا می شناسند

وبه علت داشتن کروم بالا مقاومت به سایش قابل قبولی دارد.
عملیات حرارتی فولاد معمولآ دردمای ۹۳۰ درجه سانتی گراد

جهت سخت کاری فرگوته انجام می شود.
درطبقه بندی فولادهای سردکارعلاوه برفولادهای SPK می توان

به فولادکاربردی دیگر با نام فولادآموتیت اشاره کرد

فولاد آموتیت AMUTITS به شماره استاندارد ۱٫۲۵۱۰

وبا داشتن عناصروانادیوم وتنگستن علاوه برخواص یادشده

درفولاد SPK ویژگی های منحصربه فردی دارد.فولادآموتیت رابه عنوان فولادی برنده ومقاوم به سایش می شناسند.

 

عملیات حرارتی فولاد معمولآ دردمای ۹۳۰ درجه سانتی گراد

جهت سخت کاری فرگوته انجام می شود.
درطبقه بندی فولادهای سردکارعلاوه برفولادهای SPK می توان به فولادکاربردی دیگر

با نام فولادآموتیت اشاره کرد فولاد آموتیت AMUTITS به شماره استاندارد ۱٫۲۵۱۰

وبا داشتن عناصروانادیوم وتنگستن علاوه برخواص یادشده

درفولاد SPK ویژگی های منحصربه فردی دارد.فولادآموتیت رابه عنوان فولادی برنده ومقاوم به سایش می شناسند.

 

عملیات حرارتی فولاد معمولآ دردمای ۹۳۰ درجه سانتی گراد جهت سخت کاری فرگوته انجام می شود.