شیر آبنما

شیر آبنما و نحوه عملکرد آن:

در این دسته ازشیرها یک شیشه رؤیت در کنار مخزن نصب می‌شود.

در این نوع ازشیرهاطبق قانون ظروف مرتبط، سطح مایع در مخزن با سطح مایع در شیشة رؤیت برابر خواهد بود.

این روش دارای خطای کمی است

و قیمت آن نیز نسبتاً پایین است،ولی تحمل فشار و دمای آن محدود است.

البته در صورتی که دما و فشار بالا باشند، می‌توان از شیشه‌های خاص

با تحمل بالا استفاده کرد.

موارد کاربرد :

این روش از جمله ساده‌ترین

روش های اندازه‌گیری سطح(ارتفاع) مایع در داخل مخازن است.